Általános Szerződési Feltételek

a Healhop Korlátolt Felelősségű Társaság által kötendő
Közvetítői Szerződéseihez

Jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF - kerülnek alkalmazásra mindazon, a Healhop Korlátolt Felelősségű Társaság által valamely harmadik személlyel kötött ún. közvetítői szerződés tekintetében, melyben a jelen ÁSZF alkalmazását a szerződő felek kikötötték.

I. Meghatározások

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra.

 1. Megbízó - egészségügyi szolgáltatásokat biztosító és teljesítő olyan gazdasági társaságot vagy egyéni vállalkozót jelent, mely egészségügyi szolgáltatásokat a megfelelő és jogszabályok által előírt hatósági engedélyek és bejelentések alapján végez, és amelynek pontos megjelölésére a Közvetítői Szerződésben kerül sor.
 2. Megbízott –a Healhop Korlátolt Felelősségű Társaságot jelenti, melynek székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 123. iroda, cégjegyzékszáma: 09-09-029778, adószáma: 26349192-2-09).
 3. Egészségügyi Szolgáltatás: a Megbízó által nyújtott olyan szolgáltatás, mely megfelel 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 3.§ e) pontjában írt feltételeknek.
 4. Felek –a Megbízott és a Megbízó együttesen.
 5. Healhop – jelenti a Megbízott által fejlesztett olyan internet alapú applikáció, melynek segítségével Egészségügyi Szolgáltatást igénybe venni kívánó személy Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Megbízóval szerződéses kapcsolatba kerülhet. A Healhop-pal kapcsolatos valamennyi szerzői jogi jogosultságok, továbbá az azt megjelenítő védjegy és egyéb megjelölésekhez kapcsolódó összes jog a Megbízottat illetik meg. A Healhop személyi számítógépről, továbbá tabletről és okostelefonról is elérhető.
 6. Közvetítői Szerződés – jelenti a Megbízott és az Megbízó között a jelen ÁSZF alapján létrejött egyedi szerződést.
 7. Páciens: az a harmadik személy, aki a Megbízóval a Megbízott közbeiktatásával kötött szerződés alapján az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére jogosult.
 8. Költségviselő: az a cselekvőképes személy, aki az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Közvetítői Szerződést a Megbízott közbeiktatásával megköti, mely személy lehet a Páciens, de lehet bármely más harmadik személy is.
 9. Szolgáltatási Szerződés: a Megbízó és a Költségviselő között Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés, melynek alapján az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére a Páciens jogosult.
 10. Időablak: az a naptári napokban megállapítható időtartamot jelenti, amely alatt valamely Egészségügyi Szolgáltatás a hozzá rendelt díj fizetése ellenében elérhető.
 11. Jutalékalapot Képező Szerződés: az a Szolgáltatási Szerződés, melynek létrehozásáért a Megbízottat jutalék illeti meg.

II. A Közvetítői Szerződés létrejötte, a Közvetítői Szerződés szerint teljesítendő Szolgáltatások

 1. A Megbízott a Megbízóval írásbeli Közvetítői Szerződést köt.
 2. A Közvetítői Szerződés azon a napon jön létre, amelyiken a Közvetítő Szerződést az Megbízó és a Megbízott erre felhatalmazott képviselője aláírja.

III. A Közvetítői Szerződés tárgya

 1. A Közvetítői Szerződés alapján a Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Healhop útján, a Közvetítői Szerződésben meghatározott keretek között, Szolgáltatási Szerződés létrejötte érdekében, a Megbízó javára közvetítői tevékenységet folytasson.
 2. A Közvetítői Szerződés keretében a Megbízott biztosítja, hogy a Healhop felületén
  1. az Egészségügyi Szolgáltatás megjelenjen;
  2. a Szolgáltatási Szerződés létrejöjjön;
  3. a Szolgáltatási Szerződés teljesítése érdekében időpont foglaló rendszert működtet;
  4. a Költségviselő az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele érdekében előleget vagy foglalót fizessen.
 3. A Megbízó a Megbízott Közvetítői Szerződés szerinti tevékenységéért a jelen ÁSZF és a Közvetítői Szerződés szerinti feltételekkel díj fizetésére köteles.
 4. A Megbízott a Közvetítői Szerződés szerinti tevékenységét – figyelemmel a Healhop alkalmazás interneten elérhető jellegére – a Föld valamennyi országában teljesítheti.

IV. Megbízó kötelezettségei a Közvetítői Szerződés alapján

 1. A Megbízó Microsoft Excel (.xls) formátumban átadja a Megbízottnak azon Egészségügyi Szolgáltatások listáját, melyek tekintetében Szolgáltatási Szerződés létrehozását igényli a Healhop igénybevételével.
 2. A Megbízó az egyes Egészségügyi Szolgáltatások Healhop felületén történő megjelenítése érdekében az alábbi információk és adatok megadására köteles:
  1. az Egészségügyi Szolgáltatás során a Megbízó által nyújtott szolgáltatások pontos, de közérthető leírása;
  2. az Egészségügyi Szolgáltatás pontos díja, illetve a díj kiszámításának feltételei abban az esetben, ha a díj mértéke valamely feltételtől függ;
  3. az Egészségügyi Szolgáltatás Időablaka;
  4. az Egészségügyi Szolgáltatás megadott Időablak idején történő igénybevételének egészségügyi feltételeiről pontos, de közérthető leírást biztosít, melyben – egyebek mellet - tájékoztatást nyújt az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítése érdekében szükséges azon alkalmak számáról, mely minimálisan szükséges az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítése érdekében, továbbá az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésével összefüggő esetleges rizikófaktorokról is;
  5. amennyiben az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételének valamely feltétele módosul, úgy erről legalább 15 nappal korábban tájékoztatja Megbízottat;
  6. Jutalékalapot Képező Szerződés esetén a Megbízottnak a Közvetítői Szerződés szerint díjat fizet a Megbízottnak.
  7. általános szerződési feltételei rendelkezésre bocsátása.
 3. A Megbízó szavatol azért, hogy
  1. az 1. pont szerinti formátumban átadott Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésére a 2. pontban megadott feltételek szerint, megfelelő és képzett egészségügyi személyzettel és tárgyi feltételekkel rendelkezik és a létrejött Szolgáltatási Szerződést teljesíteni képes és valamennyi Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésében részt vevő közreműködője és alvállalkozója megfelelő és valamennyi képesítéssel és jogosultsággal rendelkezik az Egészségügyi Szolgáltatás adott közreműködő, alvállalkozó által végzendő feladatának elvégzésre;
  2. mind a saját magáról, mind az általa teljesíthető Egészségügyi Szolgáltatásokról a Megbízottnak átadott adatok valós és hiteles, megbízható információkon alapulnak;
  3. a jelen Szerződés időtartama alatt közvetlenül nagyobb nyilvánosság számára nem hirdeti valamely Egészségügyi Szolgáltatását olyan ellenértékért, melynek feltételei kedvezőbbnek tekinthetők részben vagy egészben, mint a Healhopon hirdetett legtöbb szolgáltatás elemében azonos Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékeként meghatározott feltételek. A jelen pont bármely rendelkezésének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
  4. Megbízó vállalja, hogy a Páciens a Megbízó által az Egészségügyi Szolgáltatásnál megjelölt és a Páciens által kiválasztott nyelven kommunikálhat a Megbízóval az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele során.
  5. Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott helyette és nevében - a Healhop közbeiktatásával - elektronikus úton Szolgáltatási Szerződést kössön a Költségviselővel.
  6. Amennyiben a Páciens az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételének időpontját lemondja a Megbízónál, úgy erről a Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat a foglalás Healhop rendszeréből történő törlése érdekében.
  7. Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott jogosult kérni a Pácienstől azt, hogy az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételét követően a Megbízó tevékenységét értékelje, mely értékelést a Megbízott jogosult a Healhopon közzé is tenni.
  8. A Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízótól bekért és egyéb hiteles forrásokból származó szakmai jellegű adatok és statisztikák felhasználásával, a Healhop saját objektív értékelési rendszere alapján, értékelést készítsen a Megbízott szolgáltatási színvonaláról és azt a Healhop felületén közzétegye. Megbízott szöveges értékelést kizárólag a Megbízó előzetes hozzájárulása esetén tehet közzé.
  9. A Megbízó a Megbízott által a Megbízóról készült akár szöveges, akár képi megjelenítést tartalmazó bármely nyomtatott vagy online reklámanyagot, ideértve azok idegen nyelvű fordításait is, sem közvetlenül, sem közvetve nem használhat fel Egészségügyi Szolgáltatásai népszerűsítése érdekében.

V. A Megbízott kötelezettségei a Közvetítői Szerződés alapján

 1. Megbízott a Közvetítői Szerződés aláírásával vállalja, hogy
  1. az Egészségügyi Szolgáltatást a Healhop felületén magyarul és - amennyiben lehetősége van - más idegen nyelven is megjeleníti és biztosítja továbbá a IV/2. pont szerinti feltételek közzétételét a Healhop felületén minden egyes megjelenített Egészségügyi Szolgáltatáshoz;
  2. megteszi a tőle elvárható szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Megbízót és az általa teljesíthető Egészségügyi Szolgáltatást (magyarul és - amennyiben lehetősége van - más idegen nyelven is) egyéb más, internet útján elérhető olyan felületen is közzétegye, mely közzététel alkalmas lehet a Megbízó által teljesíthető Egészségügyi Szolgáltatások igénybevételének növelésére;
  3. a Megbízó nevét a Healhop felületén feltűnteti;
  4. elektronikus úton megköti a Megbízott helyett és képviseletében a Szolgáltatási Szerződést a Költségviselő és a Megbízó között;
  5. az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítése érdekében ún. időpont foglaló rendszert működtet.
 2. Megbízott a Közvetítői Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a Megbízó érdekeire figyelemmel és utasításai szerint köteles eljárni.
 3. A Megbízott köteles tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről.
 4. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a Közvetítői Szerződés időtartama alatt más egészségügyi szolgáltatóval is köthet olyan szerződést, melynek tárgya megegyezik a jelen Szerződés tárgyával, így valamely Egészségügyi Szolgáltatás más egészségügyi szolgáltatónál történő elérhetőségét is biztosítja.
 5. Megbízott vállalja, hogy Szolgáltatási Szerződést a Megbízó helyett és nevében kizárólag a Megbízó által az egyes Egészségügyi Szolgáltatáshoz megadott feltételek szerint köt Költségviselővel.
 6. Az időpont foglaló rendszer működése és működtetése
  1. Az időpont foglaló rendszer célja, hogy a Páciens által kiválasztott Egészségügyi Szolgáltatás Megbízó általi teljesítéséhez szükséges első konzultáció -, illetve egy alkalommal teljesíthető Egészségügyi Szolgáltatás esetén, a kezelés pontos időpontját a Páciens és az Megbízó hatékonyan egyeztethesse.
  2. Időpont foglalása érdekében a Páciens foglalási kérelmet küld a Healhop felületén keresztül a Megbízónak, amely az Időablakon belül – lehetőség szerint minél hamarabb – lehetőség szerint több, de legalább egy időpontjavaslattal él a Páciens felé ugyancsak a Healhop rendszerén keresztül a kérelem fogadását követő első munkanap 24. órájáig. Az egyes időpontjavaslatokat a Megbízó úgy köteles megadni, hogy a teljes Egészségügyi Szolgáltatás teljesíthető legyen az Időablakon belül. A Megbízó az időpontjavaslatokat úgy köteles megadni, hogy a javasolt időpontok lehetőleg ne essenek azonos óra, percben megadott időpontokra. A Megbízó a javasolt időpontokat a javaslat megtételét követően köteles fenntartani a Healhop rendszerén történő rögzítést követő 24 órában.
  3. A Páciens a Healhop felületén keresztül értesül a Megbízó által javasolt időpontokról, melyek közül a Healhopon keresztül választ egyet. A Páciens által választott időpont az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésének kezdőidőpontját is jelenti. Amennyiben a Páciens nem választ a (b) pont szerinti 24 órás időtartamon belül, úgy a Páciens Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó foglalása minden további rendelkezés nélkül törlődik a Healhop rendszerében, melynek következtében az Egészségügyi Szolgáltatásra megkötött szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik az Megbízó és a Páciens, illetve a Költségviselő között.

VI. A Közvetítői Szerződés időtartama, megszűnése

 1. A Közvetítői Szerződés a hatályba lépése napjától kezdődően, határozatlan időtartamra jön létre.
 2. Mindkét fél jogosult a Közvetítői Szerződést a hatályba lépés napjától a Ptk. 6:297.§-a szerint, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal felmondani.
 3. A Közvetítői Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a másik fél a Közvetítői Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és azt a szerződésszegő magatartás helyreállítására tűzött ésszerű időn belül sem állítja helyre a vétlen fél e körben küldött írásbeli felhívása ellenére sem. Bármely fél a jelen pont alapján felmondhatja a Közvetítői Szerződést különösen, ha a másik fél:
  1. a felmondó félnek igazolhatóan kárt okoz,
  2. a felmondó fél hírnevét sértő magatartást tanúsít;
  3. a felmondó fél szolgáltatásainak minőségéről hátrányos kijelentéseket tesz; továbbá a Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a Közvetítői Szerződést, ha a Megbízó díjfizetési kötelezettségének az esedékességet követő 30 napon túl sem tesz eleget.
 4. A Megbízott a megszűnés napján köteles a Megbízót, mint egészségügyi szolgáltatót, továbbá az általa nyújtott Egészségügyi Szolgáltatásokat a Healhop felületéről eltávolítani és biztosítani azt, hogy a Megbízó által nyújtandó Egészségügyi Szolgáltatásra a Healhop felületén Szolgáltatási Szerződés ne jöjjön létre.
 5. A jelen Szerződés megszűnését követően a Megbízott a gazdasági tevékenysége gyakorlásában nem korlátozott.

VII. Jutalékalapot képező Szerződés

 1. A Szolgáltatási Szerződés Jutalékalapot Képező Szerződésnek minősül, ha a megkötött Szolgáltatási Szerződést a Megbízó teljesíti.
 2. Jutalékalapot Képező Szerződésnek minősül az az Egészségügyi Szolgáltatás nyújtása is, melyet a Megbízó annak érdekében nyújt, hogy a Szolgáltatási Szerződés szerinti Egészségügyi Szolgáltatást képes legyen teljesíteni, azonban ezen, a Szolgáltatási Szerződésben meg nem jelölt Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele szükségességéről a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor a Feleknek tudomása nem volt.

VIII. A Megbízott díja

 1. Megbízottat a Közvetítői Szerződés szerinti teljesítéséért díjazás illeti meg. A díjazás formája: jutalék.
 2. A Megbízott jutalékra jogosult minden Jutalékalapot Képező Szerződés után.
 3. A jutalék alapját, illetve mértékét nem érinti, ha a Megbízó a Szolgáltatási Szerződés szerinti díjigényét a Költségviselővel szemben valamely ok miatt nem tudja érvényesíteni.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott minden naptári hónapot követő hónap ötödik munkanapjáig összesítést készít az előző hónapban létrejött Jutalékalapot Képező Szerződésekről, melynek alapján kiszámítja az adott naptári hónapra járó jutalékát. Az összesítést véleményezésre megküldi Megbízónak, aki arra a kézhezvételtől számított 5 napon belül kifogást terjeszthet elő. A határidő jogvesztő. A Megbízó kizárólag a megjelölt Jutalékalapot Képező Szerződések jellegét, illetve a jutalék számítását kifogásolhatja. A Megbízó a kifogásait bizonyítékokkal igazolni köteles. Kifogás esetén a Felek egyeztetni kötelesek a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben a Felek egyeztetése nem vezet eredményre, úgy a Megbízott mindazon Jutalékalapot Képező Szerződés után jogosult jutalékra, melyek tekintetében a Megbízó nem igazolt olyan tényt vagy körülményt, mely a szerződés Jutalékalapot képező jellegét megdönti, illetve olyan mértékű jutalékra jogosult, mely a Közvetítői Szerződés rendelkezései szerint számítható.
 5. Megbízott a tárgyhónapi összesítés szerinti jutalékáról a 4. pont szerinti szabályok figyelembevételével állít ki számlát a tárgyhót követő hónap tízedik napjáig. A Megbízott díját a számla kézhezvételét követően a Megbízó 15 napon belül a Megbízott számlájában megjelölt bankszámlájára utalással egyenlíti ki.
 6. A jelen pontban írt díjazáson felül a Megbízott a Közvetítői Szerződés szerinti tevékenységéért további díjra, készkiadás -, illetőleg költség megtérítésére nem jogosult.
 7. A Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a jogszabályi előírások megtartása mellett, a számláit elektronikus úton állítsa ki.

IX. Szerződésszegés

 1. Felek - a jelen ÁSZF szerinti korlátozásokkal - a szerződésszegésért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
 2. A Megbízott kizárólag azért tartozik felelősséggel, hogy a Közvetítői Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti és a kizárólag a Közvetítői Szerződés szerinti feltételek mellett köt meg Szolgáltatási Szerződést a Megbízó helyett és nevében.
 3. A Megbízott semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatási Szerződés Megbízó általi teljesítéséért és az abból eredő kárigényekért. Megbízott nem tartozik helytállni továbbá az olyan magatartásból eredő károk bekövetkezéséért, amelyek abból adódnak, hogy Megbízó a Közvetítői Szerződés aláírását követően keletkezett, a Közvetítői Szerződés teljesítését befolyásoló adatokról és információkról nem tájékoztatja haladéktalanul a Megbízottat.
 4. Amennyiben a Megbízott a Közvetítői Szerződés megszegése okán kártérítést köteles fizetni úgy annak összege nem haladhatja meg káreseményenként a káreseményt megelőző 12 naptári hónapban a Megbízó által kiegyenlített jutalék egy havi átlagát, illetve ha a Közvetítői Szerződésből 12 hónapnál kevesebb telt el, úgy az eltelt időben kiegyenlített jutalék egy havi átlagát.
 5. A Megbízó a Közvetítői Szerződés szerinti egyes kötelezettségei súlyos megszegéséért kötbért köteles a Megbízottnak fizetni. A súlyos szerződésszegés esetén a kötbér mértéke: 2.000.000,-Ft, kettőmillió forint. A kötbér a szerződésszegés bekövetkezésével egyidejűleg azonnal esedékessé válik.

X. Titoktartási kötelezettség

 1. A Felek a Közvetítői Szerződés teljesítése során a másik Felet illetően tudomására jutott információkat és adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni, azokat a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy más hatóság rendelkezése folytán kötelesek. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének a Közvetítői Szerződésben rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges információ és adat átadása.
 2. A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha az információ bármely Fél érdekkörén kívül felmerült okból nyilvánosan hozzáférhetővé válik, vagy ha e kötelezettség teljesítése alól az érintett Fél a másik Felet írásban mentesítette.

XI. Záró rendelkezések

 1. A Közvetítői Szerződés, illetve a jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét.
 2. A Közvetítői Szerződés kiegészítése, vagy módosítása kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával történhet, azonban a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani. A módosult rendelkezést, annak hatályba lépését megelőző 45. (negyvenötödik) napig a Megbízott a Megbízó részére a Közvetítői Szerződésben megjelölt e-mail címre megküldi. Amennyiben a Megbízó az ÁSZF módosításával nem ért egyet, úgy a Közvetítői Szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja.
 3. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Közvetítői Szerződés tekintetében minden olyan kérdésben, melyet a Közvetítői Szerződés nem szabályoz.
 4. A jelen ÁSZF-ben és a Közvetítői Szerződésben sem szabályozott kérdésben a magyar jog, elsősorban a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. Jogvita esetén a Felek kötelesek a vitát peren kívüli eszközökkel, adott esetben közvetítő bevonásával rendezni.
 5. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2017. október hó 25. napjától létrejött Közvetítői Szerződések tekintetében kell alkalmazni.
 6. A jelen ÁSZF és annak valamennyi módosítása a Healhop-on közzétételre kerül.

 

Kelt: Budapest, 2019. október hó 25. napján

 

HEALHOP Korlátolt Felelősségű Társaság.
képv.: Kövesdi Gábor ügyvezető