Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum

Székesfehérvár

Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár Budai út 316.

Endokrinológiai konzultáció

Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum
8000 Székesfehérvár Budai út 316.
 £ 65.95

Endokrinológiai kontroll vizsgálat

Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum
8000 Székesfehérvár Budai út 316.
 £ 40.04