Általános Szerződési Feltételek

a Healhop Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségügyi Szolgáltatáskereső szerződéseihez

Jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF - kerülnek alkalmazásra mindazon, a Healhop Korlátolt Felelősségű Társaság által valamely harmadik személlyel kötött ún. Egészségügyi Szolgáltatáskereső szerződés tekintetében, melyben a jelen ÁSZF alkalmazását a szerződő felek kikötötték.

I. Meghatározások

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra.

 1. Megbízó: egészségügyi szolgáltatásokat biztosító és teljesítő olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, mely egészségügyi szolgáltatásokat a megfelelő és jogszabályok által előírt hatósági engedélyek és bejelentések alapján végez, és amelynek pontos megjelölésére az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződésben kerül sor.
 2. Megbízott: Healhop Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 123. iroda, cégjegyzékszáma: 09-09-029778, adószáma: 26349192-2-09).
 3. Egészségügyi Szolgáltatás: a Megbízó által nyújtott olyan szolgáltatás, mely megfelel 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 3.§ e) pontjában írt feltételeknek.
 4. Felek: a Megbízott és a Megbízó együttesen.
 5. Egészségügyi Szolgáltatáskereső: a Megbízott által a Healhopon üzemeltetett és ott bárki számára elérhető internetes szolgáltatáskereső, amelyen a Megbízott a Megbízó egyes Egészségügyi Szolgáltatásait közzéteszi, és amelyen az egyes Megbízók által nyújtandó azonos, illetve hasonló jellegű Egészségügyi Szolgáltatások árai összehasonlíthatóak.
 6. Healhop: jelenti a Megbízott által fejlesztett azon internet alapú applikációt és a healhop.com honlapot, melynek felületén a Megbízott az Egészségügyi Szolgáltatáskereső szolgáltatását nyújtja a Megbízó javára. A Healhop-pal kapcsolatos valamennyi szerzői jogi jogosultságok, továbbá az azt megjelenítő védjegy és egyéb megjelölésekhez kapcsolódó összes jog a Megbízottat illetik meg. A Healhop személyi számítógépről, továbbá tabletről és okostelefonról is elérhető.
 7. Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés: jelenti a Megbízott és a Megbízó között a jelen ÁSZF alapján létrejött egyedi szerződést.

II. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés létrejötte, az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés szerint teljesítendő Szolgáltatások

 1. A Megbízott a Megbízóval írásban Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződést köt.
 2. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés azon a napon jön létre, amelyiken azt a Megbízó és a Megbízott erre felhatalmazott képviselője aláírja.

III. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés tárgya

 1. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés alapján a Megbízott vállalja, hogy az Egészségügyi Szolgáltatáskeresőben közzéteszi a Megbízó következő elérhetőségeit – (i) a Megbízó által üzemeltetett egészségügyi intézmény neve, (ii) a Megbízó által megadott honlap, (iii) továbbá a Megbízott közzéteszi a Megbízónál elérhető egyes Egészségügyi Szolgáltatások (iv) megnevezését, rövid, de közérthető leírását (v) díját vagy a díj kiszámításának feltételeit abban az esetben, ha a díj mértéke valamely feltételtől függ; továbbá Megbízott (vi) biztosítja az adott Egészségügyi Szolgáltatás vonatkozásában az internetes átirányítást a Megbízó által megadott azon linkre, melyen a kiválasztott Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a Megbízó biztosítja.
 2. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásáért a Megbízott részére olyan díjat fizet, melynek elszámolása elsődlegesen a Healhop honlapjáról a Megbízó által megadott honlapra történő átkattintások számán (Pay Per Click) alapul.
 3. A Megbízott az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés szerinti tevékenységét – figyelemmel a Healhop alkalmazás interneten elérhető jellegére – a Föld valamennyi országában teljesítheti.

IV. Megbízó kötelezettségei az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés alapján

 1. A Megbízó az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés létrejöttekor, illetve azt követően bármikor elektronikus formában átadja a Megbízottnak a nála igénybe vehető Egészségügyi Szolgáltatások listáját, mely tartalmazza a III/1. (iv)-(vi) pontok szerinti tartalmakat is. A Megbízó az Egyes Egészségügyi Szolgáltatásai díjait úgy köteles megadni a Megbízottnak, hogy az tartalmazzon minden jogszabály által előírt adót és kötelezően fizetendő egyéb olyan közterhet, melyet az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevevője köteles viselni az Egészségügyi Szolgáltatás esetleges igénybevétele esetén vagy megadjon minden olyan információt, mely szükséges ahhoz, hogy harmadik személy az Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele esetére az Egészségügyi Szolgáltatás díját ki tudja számítani.
 2. A Megbízó szavatol azért, hogy mind a saját magáról, mind az általa teljesíthető Egészségügyi Szolgáltatásokról a Megbízottnak átadott adatok valósak és hitelesek, azok megbízható információkon alapulnak.
  1. amelyeket a Felhasználó nem jelen ÁSZF rendelkezései alapján ad meg részére;
  2. amelyek nem valósak;
  3. amelyek nem megfelelő frissességű termékinformációkat tartalmaznak;
  4. amelyek jogellenesek, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik fél jogait, jogos érdekeit sértik, sérthetik.
 3. A Megbízó a Megbízott által a Megbízóról készült akár szöveges, akár képi megjelenítést tartalmazó bármely nyomtatott vagy online reklámanyagot, ideértve azok idegen nyelvű fordításait is, sem közvetlenül, sem közvetve nem használhat fel Egészségügyi Szolgáltatásai népszerűsítése érdekében.

V. A Megbízott kötelezettségei az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés alapján

 1. A Megbízott vállalja, hogy az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés időtartama alatt a Megbízó által átadott tartalom szerinti Egészségügyi Szolgáltatásokat a Healhop felületén, az Egészségügyi Szolgáltatáskeresőben más, az adott Egészségügyi Szolgáltatással jelentős részben megegyező, de más szolgáltató által nyújtott szolgáltatás árának (díjának) összehasonlítására alkalmas módon megjeleníti.
 2. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó a számára havi rendszerességgel riportot készít, melyet elektronikus úton a Megbízó Kapcsolattartója részére, kézbesítési igazolással ellátott e-mail csatolmányként pdf formátumban küld meg a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, melyben ellenőrizheti a Megbízó Egészségügyi Szolgáltatáskereső szolgáltatásra vonatkozó statisztikáit, költségeit, egyenlegének aktuális állapotát és a számlázás aktuális helyzetét. A Megbízó a Megbízott által készített riportokat hiteles nyilvántartásnak ismeri el és a mérési eredmények tekintetében kifogással nem él.

VI. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés időtartama, megszűnése

 1. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés a hatályba lépése napjától kezdődően, határozatlan időtartamra jön létre.
 2. Mindkét fél jogosult az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződést indokolás nélkül a naptári hónap utolsó napjára, 30 napos felmondási idővel felmondani.
 3. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a másik fél az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és azt a szerződésszegő magatartás helyreállítására tűzött ésszerű időn belül sem állítja helyre a vétlen fél e körben küldött írásbeli felhívása ellenére sem. Bármely fél továbbá a jelen pont alapján felmondhatja az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződést különösen, ha a másik fél:

  1. a felmondó félnek igazolhatóan kárt okozott,
  2. a felmondó fél hírnevét sértő magatartást tanúsít;
  3. a felmondó fél szolgáltatásainak minőségéről hátrányos kijelentéseket tesz; továbbá
  a Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződést, ha a Megbízó díjfizetési kötelezettségének az esedékességet követő 30 napon túl sem tesz eleget.
 4. A Megbízott a megszűnés napján köteles a Megbízót, mint egészségügyi szolgáltatót, továbbá az általa nyújtott Egészségügyi Szolgáltatásokat a Healhop felületéről eltávolítani és biztosítani azt, hogy a Megbízó által nyújtandó Egészségügyi Szolgáltatásra a Healhop felületén Szolgáltatási Szerződés ne jöjjön létre.

VII. A Megbízott díja

 1. Megbízottat az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés szerinti teljesítéséért díjazás illeti meg.
 2. Felek a Megbízott díját az egy naptári hónapban (kezdete adott naptári hónap első napjának 0.00 órájától, vége a naptári hónap utolsó napjának 24.00 órája) a Healhop honlapjáról a Megbízó honlapjára történő átkattintások számának alapulvételével számolják el. A Megbízott mindenkori díjszámításának táblázata a www.healhop.com/hu/szolgaltataskereso-dijtablazat linken érhető el.
 3. A díjelszámolás tekintetében az alábbi szabályok alkalmazandóak:
  1. Ha a Megbízó több Egészségügyi Szolgáltatása oldalára érkezik legalább egy átkattintás egy látogatótól, egy naptári napon belül, úgy az adott naptári napra elszámolható átkattintás száma ezen egy látogató tekintetében nem lehet több mint 10 db;
  2. Az egyedi látogatók azonosítása a Megbízott által üzemeltett honlapon (https://www.healhop.com) működtetett úgynevezett „sütik” segítségével történik;
  3. a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszerébe beépített többszintű szűrőrendszerrel minden technikailag elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az ún. "internetes robotok" átkattintásai ne kerüljenek a Felek között elszámolásra.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott minden naptári hónapot követő hónap ötödik munkanapjáig összesítést készít a tárgyhónapra eső díjáról. Az összesítést véleményezésre megküldi Megbízónak, aki arra a kézhezvételtől számított 5 napon belül kifogást terjeszthet elő. A határidő jogvesztő. A Megbízó kizárólag az átkattintások számát kifogásolhatja a 3. pont szerinti alapokon. Kifogás esetén a Felek egyeztetni kötelesek a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben a Felek egyeztetése nem vezet eredményre, úgy a Megbízott mindazon átkattintások után jogosult díjra, melyek tekintetében a Megbízó nem igazolta a 3. pontban felsorolt valamely körülmény fennállását.
 5. Megbízott a tárgyhónapi összesítés szerinti díjáról a 4. pont szerinti szabályok figyelembevételével állít ki számlát a tárgyhót követő hónap tízedik napjáig. A Megbízott díját a számla kézhezvételét követően a Megbízó 15 napon belül a Megbízott számlájában megjelölt bankszámlájára utalással egyenlíti ki.
 6. A jelen pontban írt díjazáson felül a Megbízott az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés szerinti tevékenységéért további díjra, készkiadás -, illetőleg költség megtérítésére nem jogosult.
 7. A Megbízó az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a jogszabályi előírások megtartása mellett, a számláit elektronikus úton állítsa ki.

VIII. Szerződésszegés

 1. Felek - a jelen ÁSZF szerinti korlátozásokkal - a szerződésszegésért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
 2. A Megbízott kizárólag azért tartozik felelősséggel, hogy az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.
 3. A Megbízott semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel az Egészségügyi Szolgáltatáskeresőben közzétett Egészségügyi Szolgáltatás Megbízó általi teljesítéséért és az abból eredő kárigényekért. Megbízott nem tartozik helytállni továbbá az olyan magatartásból eredő károk bekövetkezéséért, amelyek abból adódnak, hogy Megbízó egyes, az Egészségügyi Szolgáltatáskeresőben közzétett valamely Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételének feltételrendszerében bekövetkező változásról a Megbízottat nem tájékoztatta.
 4. A Megbízott semmilyen formában nem felelős, illetve nem szavatol azért, hogy a Megbízó az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésére megfelelő és képzett egészségügyi személyzettel és tárgyi feltételekkel rendelkezik-e, továbbá, hogy valamennyi, az Egészségügyi Szolgáltatás teljesítésében részt vevő közreműködője és alvállalkozója megfelelő és valamennyi képesítéssel és jogosultsággal rendelkezik-e.
 5. Amennyiben a Megbízott az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés megszegése okán kártérítést köteles fizetni úgy annak összege nem haladhatja meg káreseményenként a káreseményt megelőző 12 naptári hónapban a Megbízó által kiegyenlített díjak egy havi átlagát, illetve, ha az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződésből 12 hónapnál kevesebb telt el, úgy az eltelt időben kiegyenlített díjak egy havi átlagát.

IX. Titoktartási kötelezettség

 1. A Felek az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés teljesítése során a másik Felet illetően tudomására jutott információkat és adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni, azokat a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy más hatóság rendelkezése folytán kötelesek. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződésben rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges információ és adat átadása.
 2. A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha az információ bármely Fél érdekkörén kívül felmerült okból nyilvánosan hozzáférhetővé válik, vagy ha e kötelezettség teljesítése alól az érintett Fél a másik Felet írásban mentesítette.

X. Záró rendelkezések

 1. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés, illetve a jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége nem eredményezi a teljes Szerződés érvénytelenségét.
 2. Az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés kiegészítése, vagy módosítása kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával történhet, azonban a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani. A módosult rendelkezést, annak hatályba lépését megelőző 45. (negyvenötödik) napig a Megbízott a Megbízó részére az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződésben megjelölt e-mail címre megküldi. Amennyiben a Megbízó az ÁSZF módosításával nem ért egyet, úgy az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja.
 3. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés tekintetében minden olyan kérdésben, melyet az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződés nem szabályoz.
 4. A jelen ÁSZF-ben és az Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződésben sem szabályozott kérdésben a magyar jog, elsősorban a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. Jogvita esetén a Felek kötelesek a vitát peren kívüli eszközökkel, adott esetben közvetítő bevonásával rendezni.
 5. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2020. február hó 6. napjától létrejött Egészségügyi Szolgáltatáskereső Szerződések tekintetében kell alkalmazni.
 6. A jelen ÁSZF és annak valamennyi módosítása a Healhop-on közzétételre kerül.

 

Kelt: Budapest, 2020. február hó 6. napján

 

HEALHOP Korlátolt Felelősségű Társaság.
képv.: Kövesdi Gábor ügyvezető